תנאי שימוש

בתנאי שימוש אלה מתקשרים אתה ונובומיק בע"מ ("החברה" או "אנחנו"). התנאים שלהלן, בצירוף כל מסמכים הנכללים בהם במפורש על דרך ההפניה (ביחד להלן: "תנאי השימוש") חלים על הגישה שלך לאתרי האינטרנט שלנו, לרבות כל תוכן, פונקציונאליות ושירותים המוצעים באתר novokid.com או באמצעותו, וכן כל שמות מתחם שיבואו במקומם ("אתרי האינטרנט" שלנו), ועל השימוש בהם. אתרי האינטרנט הם בבעלותה של החברה.

אנא עיין היטב בתנאי השימוש בטרם שתתחיל לעשות שימוש באתרי האינטרנט. בשימוש שלך באתרי האינטרנט, אתה מסכים שתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות שלנו הנכללת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה כאמור יחייבו אותך, ושאתה תמלא אחר הוראותיהם. ככל שאין ברצונך להסכים לתנאי שימוש אלה או למדיניות הפרטיות, עליך שלא לגשת לאתרי האינטרנט ולא לעשות בהם שימוש.

אתרי האינטרנט מוצעים ועומדים לרשות משתמשים שהם בני 18 לפחות. בשימוש באתרי האינטרנט, אתה מציג מצג ומתחייב שאתה בגיל הכשרות להתקשר בחוזה עם החברה, ועומד בכל הדרישות לזכאות כאמור. ככל שאינך עומד בכל דרישות הזכאות כאמור, עליך להימנע מן הגישה לאתרי האינרנט ומן השימוש בהם.

שינויים בתנאי השימוש

אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. כל השינויים יכנסו לתוקפם מייד עם פרסומם על ידנו, והם יחולו לאחר מכן על כל גישה לאתרי האינטרנט ועל כל שימוש בהם.

בהמשך השימוש על ידך באתרי האינטרנט לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים אתה תסכים לשינויים. עליך לבדוק עמוד זה פעמים קרובות, על מנת שתהיה מודע לכל שינויים, משום שהם יחייבו אותך.

גישה לאתרי האינטרנט ואבטחת חשבונות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או לתקן את אתרי האינטרנט, או את מי מהם, וכל שירות או חומרים שאנחנו מספקים באתרי האינטרנט, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה על כך. לא תחול עלינו כל חבות ככל שמכל סיבה שהיא אתרי האינטרנט, כולם או חלקם, לא יהיה זמנים, בכל עת או לכל פרק זמן שהוא. מעת לעת, אנו נהיה רשאים להגביל את הגישה לחלקים מסויימים באתרי האינטרנט, או לאתרי האינטרנט במלואם, לכל משתמשים, לרבות למשתמשים רשומים.

אתה אחראי לשני אלה:

על מנת לגשת לאתרי האינטרנט או לחלק מן המשאבים שאנו מציעים, אתה עשוי להתבקש למסור פרטי רישום מסויימים, או מידע אחר. על כל המידע שנמסר על ידך באתרי האינטרנט להיות נכון, עדכני ומלא, והדבר מהווה תנאי לשימוש שלך באתרי האינטרנט. אתה מסכים לכך שעל כל המידע שתמסור לצורך הרישום לאתרי האינטרנט או בדרך אחרת, לרבות באמצעות השימוש בכל תכונות אינטראקטיביות באתרי האינטרנט, תחול מדיניות הפרטיות שלנו, ואתה מסכים לכל הפעולות שנבצע ביחס למידע שלך, שיהיו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

ככל שתבחר או שיסופקו לך שם משתמש, סיסמא, או כל מידע אחר במסגרת הליכי האבטחה שלנו, עליך להתייחס לכל מידע כזה כאל מידע סודי, ועליך שלא למסור אותו לכל אדם או ישות אחרים. אתה מאשר גם שהחשבון שלך הוא אישי לך, ואת מסכים שלא לתת לכל אדם אחר גישה לאתרי האינטרנט או לכל חלק מהם, תוך שימוש בשם המשתמש, בסיסמא או במידע אבטחה אחר שלך. אתה מסכים להודיע לנו באופן מיידי על כל גישה לא מורשית לשם המשתמש או לסיסמא שלך, ועל כל שימוש בהם, ועל כל פירצת אבטחה. אתה מסכים גם לוודא שאתה יוצא מן החשבון שלך בתום כל ביקור באתרי האינטרנט. עליך לנקוט זהירות מיוחדת כאשר אתה ניגש לחשבון שלך ממחשב ציבורי או משותף, על מנת שלא יהיה ביכולתם של אחרים לצפות או לתעד את הסיסמא שלך או מידע אישי אחר.

יש לנו את הזכות לבטל כל שם משתמש, סיסמא או מזהה אחר, בין שנבחרו על ידך או שסופקו על ידנו, בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה, לרבות ככל שלדעתנו הפרת כל הוראה בתנאי שימוש אלה.

זכויות קנין רוחני

אתרי האינטרנט ומלוא התוכן, התכונות והפונקציונליות שלהם (לרבות כל מידע, תוכנה, טקסט, תצוגה, תמונה, חוזי ושמע, והעיצוב, הבחירה והסידור שלהם) הם בבעלותה של החברה, נותני הרישיון שלה, או ספקים אחרים של החומרים כאמור, והם מוגנים בדיני זכויות היוצרים, סימני המסחר, הפטנטים, הסודות המסחריים וזכויות הקנין הרוחני והזכויות הקנייניות האחרות, הישראלים והבינלאומיים.

תנאי שימוש אלה מתירים לך לעשות שימוש באתרי האינטרנט לצורך השימוש האישי והלא-מסחרי שלך בלבד. אינך רשאי להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג לציבור, לבצע בביצוע פומבי, לפרסם מחדש, להוריד, לאחסן או להעביר מי מן החומרים שבאתרי האינטרנט שלנו, או ליצור ממנו יצירות נגזרות, למעט כמפורט להלן:

אינך רשאי לבצע אף אחד מאלה:

אינך רשאי לגשת לכל חלק מאתרי האינטרנט או לכל שירותים או חומרים שזמינים באמצעות אתרי האינטרנט, או לעשות בהם שימוש, לכל מטרות מסחריות.

ככל שתחפץ לעשות כל שימוש בחומרים שבאתרי האינטרנט, שלא כמפורט בסעיף זה, אנא פנה בבקשה לעשיית שימוש כאמור לכתובת: [email protected]

ככל שתדפיס, תעתיק, תשנה או תוריד כל חלק מאתרי האינטרנט, או תעשה בהם שימוש בדרך אחרת או תתן גישה אליהם לכל אדם אחר, תוך הפרה של תנאי שימוש אלה, הזכות שלך לעשיית שימוש באתרי האינטרנט תישלל לאלתר, ויהיה עליך, לבחירתך, להחזיר או להשמיד כל עותקים שעשית מן החומרים. אף זכות באתרי האינטרנט או בכל תוכן בהם אינה מועברת לך, וכל הזכויות שאינן ניתנות במפורש שמורות בידי החברה. כל שימוש באתרי האינטרנט שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלה מהווה הפרה של תנאי שימוש אלה, ועשוי להוות הפרה של דיני זכויות יוצרים, דיני סימני מסחר, ודינים אחרים.

סימני מסחר

שמה של החברה, סימני הלוגו שלה, וכל שמות, סימני לוגו, שמות מוצרים ושירותים, מדגמים, עיצובים וסיסמאות שיווקיות קשורים מהווים סימני מסחר של החברה או של השותפים או נותני הרישיון שלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל המונחים שלהלן מהווים סימני מסחר של החברה: נובוקיד, נובומיק, טיפול נגד כינים, טיפול צמחי נגד כינים, התכשיר החלוצי נגד כינים, וכיו"ב.

אינך רשאי לעשות שימוש בסימנים כאמור ללא הסכמתה, מראש ובכתב, של החברה. כל שמות, סימני לוגו, שמות מוצרים ושירותים, עיצובים, מדגמים וסיסמאות שיווקיות אחרים באתרי האינטרנט מהווים סימני מסחר של הבעלים בהם.

שימושים אסורים

אתה רשאי לעשות שימוש באתרי האינטרנט רק למטרות שהן כדין, ובהתאם לתנאי שימוש אלה. אתה מסכים שלא לעשות שימוש באתרי האינטרנט בכל אחד מאלה:

כמו כן, אתה מסכים שלא לבצע אף אחד מאלה:


תכנית השותפים

אנחנו מציעים הזדמנות לקידום המוצרים שלנו כשותף מאושר. ככל שברצונך להשתתף בתכנית השותפים שלנו, פנה אלינו לכתובת [email protected] כל המידע שתגיש בבקשה שלך יהיה כפוף לתנאי שימוש אלה, וכן למדיניות הפרטיות. הבקשה שלך תיבחן ותטופל על ידי החברה, וההשתתפות שלך בתכנית השותפים תהיה כפופה לתנאי התכנית, שתוכל למצוא לאחר שתירשם לתכנית. אנו ממליצים לך לקרוא ולהבין אותם, בטרם שתגיש את הבקשה.

תוכן משתמשים

אתרי האינטרנט עשויים לכלול לוחות הודעות, חדרי צ'אט, דפי אינטרנט או פרופילים אישיים, פורומים, לוחות מודעות, תמיכה בצ'אט ומאפיינים אינטראקטיביים אחרים (ביחד להלן: "השירותים האינטראקטיביים"), המאפשרים למשתמשים לפרסם, להגיש, להעלות, להציג או להעביר למשתמשים או לאנשים אחרים (להלן: "פוסט") תוכן או חומרים (להלן: "תוכן משתמשים") באתרי האינטרנט או באמצעותם.

על כל תוכן המשתמשים לעמוד בכללי התוכן המפורטים בתנאי שימוש אלה.

כל תוכן משתמשים שתפרסם באתר יראה כלא סודי ולא קנייני. במסירת כל תוכן משתמשים באתרי האינטרנט, אתה נותן לנו ולשותפים ולנותני השירותים שלנו, ולכל אחד מנותני הרישיון והנמחים שלנו ושלהם, ולמי שיבוא במקומנו ובמקומם, את הזכות לעשות שימוש בכל חומרים כאמור, ולהעתיק, לשנות לבצע, להציג, להפיץ ולמסור אותם לצדדים שלישיים בדרך אחרת, לכל מטרה שהיא/בהתאם להגדרות החשבון שלך.

אתה מציג מצג ומתחייב כמפורט להלן:

אתה מבין ומאשר שאתה אחראי לכל תוכן משתמשים שתגיש או תמסור, ואתה, ולא החברה, תהיה אחראי באופן מלא לתוכן כאמור, לרבות להיותו חוקי, אמין, מדויק וראוי.

אנחנו לא נהיה אחראים ולא נחוב כלפי כל צד שלישי בשל התוכן של כל תוכן משתמשים שיפורסם על ידי או כל ידי כל משתמש אחר באתרי האינטרנט, ובשל אי היותו מדויק.

מעקב ואכיפה; ביטול גישה

יש לנו את הזכות לכל אלה:

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יש לנו את הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפה או צו של בית משפט שיבקשו מאיתנו או יורו לנו למסור את זהותו של כל אדם המפרסם כל חומרים באתרי האינטרנט או באמצעותם, או כל מידע אחר שלו. אתה מוותר בזאת כלפי החברה והשותפים, בעלי הרישיון ונותני השירותים שלה, על כל תביעה שתנבע מכל פעולה שתינקט על ידי מי מן הצדדים שלעיל במהלך חקירות מצד מי מן הצדדים כאמור או רשויות האכיפה, או כתוצאה מהן, ומסיר את חבותם בשל כל האמור.

ואולם, אין ביכולתנו להתחייב ואין אנו מתחייבים לבחון חומרים לפני שהם מתפרסמים באתרי האינטרנט, ואין ביכולתנו לוודא את הסרתם המיידית של חומרים פוגעניים לאחר פרסומם. בהתאם לכך, אין אנו נוטלים על עצמנו כל אחריות או חבות בשל כל מעשה או מחדל ביחס לתשדורות, מסרים, הודעות, ידיעות או תוכן שימסרו על ידי כל משתמש או צד שלישי. אין לנו כל אחריות או חבות כלפי אף אדם שהוא בשל הביצוע או אי הביצוע של הפעולות המפורטות בסעיף זה.

כללי תוכן

כללי תוכן אלה חלים לגבי כל תוכן משתמשים ולגבי השימוש בשירותים האינטראקטיביים. על תוכן המשתמשים לעמוד במלואו בכל הדינים הפדראליים, המדינתניים, המקומיים והבינלאומיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אף תוכן משתמשים לא:


הפרת זכויות יוצרים

ככל שתהיה סבור שכל תוכן משתמשים מפר זכויות יוצרים שלך, אנא שלח לנו הודעה על הפרת זכויות יוצרים, לכתובת [email protected], עם המילים "הודעת זכויות יוצרים" בשורת הנושא. מדיניות החברה היא לבטל את חשבון המשתמש של מפרים חוזרים ידועים.

מבצעים ומתנות שיווקיות

החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לערוך מבצעים ופעילויות לקידום מכירות וחלוקת מתנות שיווקיות. ההשתתפות בפעילויות במסגרת מבצעים היא השתתפות מרצון בלבד. אתה מאשר ומסכים שההשתתפות שלך בכל פעילות של מבצעים וקידום מכירות שתפורסם על ידי החברה תהיה כפופה לעמידה שלך בתנאים הספציפיים של כל פעילות כזו, שיפורסמו ביחד עם פרסום כל מבצע כאמור, ומותנית בכך.

החברה וכל שותפים שלה, ו/או כל אחד מן הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים בכל אחד מהם, ונותני השירותים, הסוכנים או השלוחים של כל אחד מהם, לא יחובו בשל כל נזק או פיצויים ישירים, עקיפים, מיוחדים, אגביים, תוצאתיים או לדוגמא, שינבעו מן ההשתתפות שלך בפעילות במסגרת כל מבצע או חלוקת מתנות שיווקיות, או מכל תביעה אחרת הקשורה בכל דרך שהיא לפעילות בכל מבצע כאמור. החרגות כאמור הינן לרבות נזקים או פיצויים בשל אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן מוניטין, הפסקת עבודה, הפסקת פעולת מחשבים או תקלה בהם, או כל נזקים או פיצויים מסחריים, אף אם נמסר לחברה שקיימת אפשרות להתרחשותם וללא התחשבות בתורה, שבדין או שביושר, שבבסיס התביעה. מאחר שישנם מדינות או איזורי שיפוט שאינם מתירים את החרגתה או הגבלתה של חבות בשל נזקים או פיתויים תוצאתיים או אגביים, במדינות או באיזורי שיפוט כאמור חבותה של החברה תהיה מוגבלת במידה המותרת בדין.

הסתמכות על מידע שפורסם

המידע המוצג באתרי האינטרנט או באמצעותם מועמד רק למטרת מתן מידע כללי. איננו נותנים כל התחייבות לגבי היותו של מידע זה מדוייק, מלא, שימושי או מועיל. כל הסתמכות שלך על המידע כאמור נעשית על אחריותך בלבד. אנו מסתלקים מכל חבות ואחריות הנובעות מכל הסתמכות על חומרים כאמור על ידך או על ידי כל מבקר אחר באתרי האינטרנט, או על ידי כל אדם שיוודע לו על כל תוכן שנכלל בהם.

אתרי האינטרנט עשויים לכלול תוכן שמסופק על ידי צדדים שלישיים. כל אמירות ו/או דעות המבוטאות בחומרים אלה, וכל מאמרים ותגובות לשאלות ותוכן אחר, שאינם התוכן המסופק על ידי החברה, מהווים דעות של האדם או היישות המספקים חומרים אלה, והם באחריותם בלבד. חומרים אלה אינם משקפים בהכרח את דעתה של החברה. אנו לא אחראים ולא חבים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל התוכן או מידת הדיוק של כל חומרים המסופקים על ידי כל צד שלישי.

שינויים באתרי האינטרנט

אנחנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את התוכן שבאתרי האינטרנט, אך התוכן כאמור אינו בהכרח מלא או מעודכן. כל חומרים שבאתרי האינטרנט עשויים להיות לא מעודכנים בכל זמן נתון, ולא חלה עלינו כל חובה לעדכן כל חומרים כאלה.

מידע עליך ועל הביקורים שלך באתרי האינטרנט

כל המידע שאנו אוספים באתרי האינטרנט כפוף למדיניות הפרטיות שלנו. בשימוש באתרי האינטרנט, אתה מסכים לכל פעולה שתתבצע על ידינו ביחס למידע שלך, תוך עמידה במדיניות הפרטיות.

רכישות מקוונות ותנאים אחרים

על כל רכישות באמצעות האתר שלנו, או עיסקאות אחרות למכירת טובין הנכרתות באמצעות אתרי האינטרנט, או הנובעות מביקורים שלך, יחולו תנאי המכירה שלנו, הנכללים בזאת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה.

עשויים גם לחול תנאים נוספים לגבי חלקים, שירותים או מאפיינים ספציפיים באתרי האינטרנט. כל תנאים נוספים כאמור נכללים בזאת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה.

בשל דרישות ההובלה האווירית סוללות אינן נכללות במוצר.

קישור לאתרי האינטרנט ולמאפייני מדיה חברתית

אתה תהיה רשאי ליצור קישור לדף הבית שלנו, ובלבד שתעשה זו בדרך הוגנת וחוקית, שלא תפגע במוניטין שלנו ולא תנצל אותו, אך אינך רשאי ליצור לינק באופן שיעלה ממנו שקיימים כל סוג של שותפות, אישור, תמיכה או מימון מצידנו, ללא הסכמתנו, מראש ובכתב.

אתרי האינטרנט עשויים לספק מאפייני מדיה חברתית מסויימים, שיאפשרו לך את כל אלה:

אתה תהיה רשאי לעשות שימוש במאפיינים אלה רק כפי שהם מסופקים על ידנו ורק ביחס לתוכן שאיתו הם מוצגים. בכפוף לאמור, אינך רשאי לבצע את כל אלה:

על אתר האינטרנט שבו תיצור קישור, או שבו תספק גישה לתוכן מסויים, לעמוד מכל בחינה שהיא בכללי התוכן המפורטים בתנאי שימוש אלה.

אתה מסכים לשתף איתנו פעולה בכך שתגרום להפסקה מיידית של מסגור או קישור שלא בהרשאה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל היתר לקישור, ללא הודעה על כך.

אנו נהיה רשאים לבטל כל מאפייני מדיה חברתית וכל קישורים, בכל עת וללא הודעה על כך, על פי שיקול דעתנו.

קישורים מאתרי האינטרנט

ככל שאתרי האינטרנט כוללים קישורים לאתרים ולמשאבים אחרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, קישורים אלה מסופקים רק לצורך הנוחות שלך. האמור הינו לרבות קישורים לקמעונאים ולמפיצים אחרים, וקישורים הנמצאים בתוך פרסומות, לרבות פרסומות באנרים וקישורים ממומנים. אין לנו כל שליטה על התכנים באתרים או במשאבים אלה, ואיננו מקבלים על עצמנו כל אחריות לגביהם או לכל נזק, אובדן או הפסד שינבעו מן השימוש בהם. ככל שתחליט לגשת למי מאתרי האינטרנט של צדדים שלישיים המקושרים לאתרי האינטרנט, אתה תעשה זאת על אחריותך הבלעדית, ובכפוף לתנאי השימוש של אתרי האינטרנט כאמור.

מגבלות גיאוגרפיות

מקום מושבה של החברה הוא בראש העין. אנו מספקים את אתרי האינטרנט רק לשימוש של מי שנמצא בישראל. אנחנו לא טוענים שאתרי האינטרנט או כל תוכן מתוכנם נגישים או מתאימים מחוץ לישראל. הגישה לאתרי האינטרנט עשויה שלא להיות חוקית לאנשים מסויימים או במדינות מסויימות. ככל שאתה ניגש לאתרי האינטרנט מחוץ לישראל, את עושה זאת ביוזמתך, ואחראי לעמידה בדינים המקומיים.

מיאון אחריות

אתה מבין שאין ביכולתנו להבטיח ואיננו מבטיחים שהקבצים העומדים להורדה מן האינטרנט או מאתרי האינטרנט נקיים מוירוסים או מקודים הרסניים אחרים. אתה אחראי ליישום פרוצדורות ונקודות בדיקה מספקות, על מנת למלא אחר הדרישות הספציפיות לך לענין הגנת האנטי-וירוס והדיוק של קלט ופלט הנתונים, ועל מנת לקיים אמצעים חיצוניים לאתר שלנו לכל שחזור של נתונים שאבדו. במידה המירבית המותרת בדין, אנו לא נחוב בשל כל נזק, אובדן או הפסד שיגרמו כתוצאה מכל מתקפת מניעת שירות מבוזרת, וירוס, או חומרים מזיקים טכנולוגית אחרים שעלולים לזהם את ציוד המחשבים, תוכניות המחשב, הנתונים או חומרים קניינים אחרים שלך, כתוצאה מן השימוש שלך באתרי האינטרנט או בכל שירותים או פריטים שיתקבלו באמצעות אתרי האינטרנט, או מהורדה על ידך של כל חומרים שיפורסמו בהם, או בכל אתרי אינטרנט המקושרים אליהם.

השימוש שלך באתרי האינטרנט, בתוכן שלהם, ובכל פריטים שיתקבלו באמצעות אתרי האינטרנט, נעשה על אחריותך. אתרי האינטרנט, תוכנם, וכל פריטים שיתקבלו באמצעות אתרי האינטרנט, מסופקים כמות שהם (as is) ועל בסיס זמינות, ללא כל התחייבות, מפורשת או משתמעת, מכל סוג שהוא. החברה וכל אדם הקשור אליה אינם נותנים כל התחייבות, אחריות או מצג ביחס לשלמות, לאבטחה, לאמינות, לאיכות, למידת הדיוק או לזמינות של אתרי האינטרנט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה וכל אדם שקשור אליה אינם מציגים כל מצג ואינם מתחייבים שאתרי האינטרנט, תוכנם, או כל שירותים או פריטים שיתקבלו באמצעות אתרי האינטרנט יהיו מדוייקים, אמינים, נקיים משגיאות, או נטולי הפרעות, שפגמים ותקלות יתוקנו, שהאתרים שלנו או השרתים שהופכים אותם לזמינים הם נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, או שאתרי האינטרנט או כל פריטים המתקבלים באמצעותם יתאמו, בדרך אחרת, לצרכים או לציפיות שלך.

במידה המירבית המותרת בדין, החברה ממאנת בזאת כל התחייבות ואחריות, מפורשות או משתמעות, מכל סוג שהוא, סטטוטוריות או אחרות, לרבות כל התחיבות לסחירות, אי הפרה, והתאמה למטרה מסויימת.

האמור לעיל אינו משפיע על כל התחייבויות ואחריות שלא ניתן להחריגן או להגבילן על פי הדין החל.

הגבלת אחריות

במידה המירבית הקבועה בדין, החברה, והיישויות הקרובות, נותני הרישיון, נותני השירותים, העובדים, הסוכנים והשלוחים שלה, ונושאי המשרה והדירקטורים בה, לא יחובו בשל נזקים או פיצויים מכל סוג שהוא, על פי כל תורה משפטית, שינבעו מעשיית השימוש על ידך או אי היכולת שלך לעשות שימוש באתרי האינטרנט, בכל אתרי אינטרנט המקושרים אליהם, בכל תוכן באתרי האינטרנט או באתרי אינטרנט אחרים כאמור, או בכל פריטים שזמינים באמצעות אתרי האינטרנט או אתרי אינטרנט אחרים כאמור, ובכלל זה כל נזקים או פיצויים ישירים, עקיפים, מיוחדים, אגביים, תוצאתיים או עונשיים, לרבות היזק אישי, כאב וסבל, עוגמת נפש,אובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן מוניטין, אובדן נתונים, ובין אם הם נגרמו בשל עוולה נזיקית (לרבות רשלנות), הפרת חוזה או בדרך אחרת, ואף אם היו צפויים, או בשל נזקים או פיצויים כאמור הקשורים למי מאלה.

הגבלת האחריות כמפורט לעיל לא תחול על חבות שתנבע מרשלנות רבתי או התנהגות פסולה בזדון מצידנו, או במקרה של מוות או נזק גוף חמור שנגרמו כתוצאה ממוצרים שרכשת באמצעות האתר.

האמור לעיל לא ישפיע על כל חבות או אחריות שלא ניתן להחריגן או להגבילן על פי הדין החל.

שיפוי

אתה מסכים לשפות את החברה והיישויות הקרובות, נותני הרישיון ונותני השירותים שלה, ואת נושאי המשרה, העובדים והדירקטורים בכל אחד מהם, ואת הקבלנים, הסוכנים, השלוחים, נותני הרישיון, הספקים והנמחים של כל אחד מהם, ואת כל מי שיבוא במקומו של כל אחד מהם, ולהגן עליהם ולהסיר את חבותם, בשל כל תביעה, חבות, נזקים, פיצויים, פסקי דין, החלטות בורר, הפסדים, אובדן, עלויות, הוצאות או שכ"ט (לרבות שכ"ט עו"ד סביר), שינבעו מהפרה על ידך של תנאי שימוש אלה או מן השימוש שלך באתרי האינטרנט, לרבות תוכן משתמשים שלך, כל שימוש בתוכן, בשירותים ובמוצרים של אתרי האינטרנט, שלא כפי שהורשה במפורש בתנאי שימוש אלה, או מן השימוש שלך בכל מידע או פריטים שיתקבלו מאתרי האינטרנט, או בקשר למי מן האמור.

הדין החל וסמכות שיפוט

על כל עניינים הנוגעים לאתרי האינטרנט ולתנאי שימוש אלה, וכל מחלוקת או תביעה שינבעו מהם (והכל לרבות מחלוקות או תביעות לא חוזיות), יחולו הדינים הפנימיים של מדינת ישראל, והם יפורשו על פיהם, וזאת ללא התחשבות בכללי ברירת הדין (בין במדינת ישראל ובין בכל תחום שיפוט אחר).

כל תובעה, תביעה או הליך שינבעו מתנאי שימוש אלה או מאתרי האינטרנט, או בקשר אליהם, תוגש רק לבתי המשפט בתל-אביב. אתה מוותר על כל התנגדות לסמכות השיפוט האישית והמקומית של בתי המשפט כאמור.

בוררות

על פי שיקול דעתה של החברה, היא תהיה רשאית לדרוש ממך להפנות כל מחלוקות שינבעו מתנאי שימוש אלה או מן השימוש באתרי האינטרנט, לרבות מחלוקות שינבעו מן הפרשנות, ההפרה התוקף, אי הביצוע או הסיום שלהם, או הנובעות מכך, לבוררות סופית ומחייבת על פי כללי הבוררות של האיגוד האמריקאי לבוררות, שבה יוחלו דיני מדינת ישראל.

הגבלת פרק הזמן להגשת תביעות

כל עילת תביעה או תביעה שיהיו לך, שינבעו מתנאי שימוש אלה או מאתרי האינטרנט, או בקשר אליהם, יוגשו בתוך שנה מהתגבשות עילת התביעה, שאם לא כן לא תהיה רשאי עוד להגיש את עילת התביעה או התביעה כאמור לערכאות.

ויתור והפרדה

אף ויתור מצד החברה על כל תנאי המפורט בתנאי שימוש אלה לא יראה כויתור נוסף או מתמשך על התנאי כאמור או ויתור על כל תנאי אחר, וכל אי עמידה מצד החברה על כל זכות או הוראה על פי תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור עליהן.

ככל שיקבע על ידי כל בית משפט או טריבונל אחר מוסמכים שכל הוראה בתנאי שימוש אלה היא לא תקפה, לא חוקית או לא אכיפה, מכל סיבה שהיא, ההוראה כאמור תבוטל או תוגבל במידה המזערית האפשרית, באופן שבו יתר הוראות תנאי השימוש ישארו בתוקפן באופן מלא.

הסכם ממצה

תנאי השימוש, ומדיניות הפרטיות ותנאי המכירה שלנו, מהווים את מלוא ההסכם וההסכם היחיד בינך לבין נובומיק בע"מ ביחס לאתרי האינטרנט, והם יגברו על כל הבנות, הסכמות, הסכמים, מצגים והתחייבויות קודמים או מקבילים, בע"פ ובכתב, ביחס לאתרי האינטרנט.

הערות ובירורים

אתרי האינטרנט מופעלים על ידי נובומיק בע"מ, רח' המלאכה 23, ראש העין.

יש להפנות כל משובים, הערות, בקשות לתמיכה טכנית, והודעות אחרות לגבי אתרי האינטרנט, לכתובת [email protected]

מדיניות פרטיות

הקדמה

נובומיק בע"מ ("החברה" או "אנחנו") מכבדים את פרטיותך, ולכן אנו מחוייבים להגן עליה באמצעות העמידה שלנו במדיניות זו.

This policy describes the types of information we may collect from you or that you may provide when you visit the websites as well as any successors to those domains (our “Websites”) and our practices for collecting, using, maintaining, protecting, and disclosing that information.

מדיניות זו חלה על מידע שאנחנו אוספים בכל אלה:

היא אינה חלה על מידע שנאסף על ידי כל אחד מאלה:

אנא קרא מדיניות זו היטב, על מנת שתבין את המדיניות והפרקטיקות שלנו לגבי המידע שלך, ואת האופן שבו נטפל בו.

כל שאתה לא מסכים למדיניות ולפרקטיקות שלנו, אתה יכול לבחור שלא לעשות שימוש באתרי האינטרנט שלנו. בגישה לאתרי האינטרנט או בשימוש בהם, אתה מסכים למדיניות פרטיות זו. מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת (ראה שינויים במדיניות הפרטיות שלנו). המשך השימוש שלך באתרי האינטרנט לאחר שנעשה בה שינויים יראה כהסכמה לשינויים אלה, ולכן, אנא בדוק את המדיניות באופן תקופתי, על מנת למצוא כל עדכונים שיתבצעו בה.

ילדים מתחת לגיל 13

אתרי האינטרנט שלנו לא נועדו לילדים בני פחות מ- 13. אף אדם שהוא מתחת לגיל 13 אינו רשאי למסור כל מידע לאתרי האינטרנט או בהם. אנחנו לא אוספים ביודעין מידע אישי מילדים בני פחות מ- 13. ככל שאתה בן פחות מ- 13, אל תעשה שימוש באתרי האינטרנט, ואל תמסור כל מידע בהם או באמצעות כל מאפיין שלהן, אל תירשם באתרי האינטרנט ואל תבצע מכירות באמצעותם, ואל תמסור לנו כל מידע על עצמך, לרבות השם, הכתובת, מספר הטלפון וכתובת האימייל שלך, מידע רפואי אודותיך או כל שם מסך או שם משתמש שבהם תעשה שימוש. ככל שנגלה שאספנו או קיבלנו מידע אישי מילד מתחת לגיל 13 ללא וידוא קיומה של הסכמה הורית, אנחנו נמחוק את אותו מידע. ככל שתהיה סבור שיש לנו כל מידע מילד מתחת לגיל 13 או אודותיו, אנא פנה אלינו לכתובת [email protected]

מידע שאנחנו אוספים עליך וכיצד אנחנו אוספים אותו

אנו אוספים כמה סוגי מידע מן המשתמשים באתרי האינטרנט ואודותיהם, לרבות מידע שמתקיים לגביו אחד מאלה:


אנו אוספים מידע זה כמפורט להלן:


מידע שאתה מוסר לנו

המידע שאנו אוספים באתרי האינטרנט שלנו או באמצעותם עשוי לכלול את כל אלה:

מידע שאנו אוספים באמצעות טכנולוגיות איסוף נתונים אוטומטיות

כאשר אתה מנווט ומקיים אינטראקציה באמצעות אתרי אינטרנט שלנו, אנחנו רשאים לעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף נתונים אוטומטיות, לצורך איסוף מידע מסויים על הציוד, פעולות הדפדוף והדפוסים שלך, לרבות כל אלה:

אנו נהיה רשאים גם לעשות שימוש בטכנולוגיות אלה על מנת לאסוף מידע על הפעילויות המקוונות שלך לאורך זמן וברחבי אתרי אינטרנט או שירותים מקוונים אחרים של צדדים שלישיים (מעקב התנהגותי). מאחר שלא קיים תקן אחיד לאופן שבו יש לפרש את האות, נכון להיום אנחנו לא מגיבים לדפדפנים שנקבע בהגדרות שלהם "אין לעקוב".

המידע שאנו אוספים באופן אוטומטי כולל מידע אישי, או שאנחנו עשויים לנהל אותו או לחבר אותו למידע אישי שאנחנו אוספים בדרכים אחרות או מקבלים מצדדים שלישיים. הדבר מסייע לנו לשפר את אתרי האינטרנט שלנו ולתת שירות טוב ומותאם אישית יותר, לרבות בכך שהוא מאפשר לנו את כל אלה:

הטכנולוגיות שבהן אנו עושים שימוש לצורך איסוף הנתונים האוטומטי כאמור, עשוי לכלול את כל אלה:

שימוש בעוגיות ובטכנולוגיות מעקב אחרות על ידי צדדים שלישיים

חלק מן התוכן או היישומים, לרבות פרסומות, באתרי האינטרנט, מוגשים על ידי צדדים שלישים, לרבות מפרסמים, רשתות פרסום וספקי טכנולוגיית הגשת פרסומות, ספקי תוכן, וספקי יישומים. צדדים שלישיים אלה עשויים לעשות שימוש בעוגיות, לבדן או ביחד עם משואות רשת, או בטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת לאסוף מידע אודותיך בעת שאתה עושה שימוש באתר האינטרנט שלנו. המידע שהם אוספים עשוי להיות קשור למידע האישי שלך, או שהם עשויים לאסוף מידע, לרבות מידע אישי, על הפעילויות המקוונות שלך לאורך זמן וברחבי אתרי אינטרנט ושירותים מקוונים שונים. הם עשויים לעשות שימוש במידע זה על מנת לספק לך פרסום מבוסס עניין (התנהגותי), או תוכן ממוקד אחר.

אנחנו לא שולטים על טכנולוגיות המעקב של צדדים שלישיים אלה, או על האופן שבו עשוי להיעשות בו שימוש. ככל שיש לך כל שאלות על פרסומות או תוכן ממוקד אחר, עליך לפנות במישרין לספק האחראי להם. למידע על האופן שבו ביכולתך לבחור שלא לקבל פרסומות ממוקדות מספקים רבים.

האופן שבו אנו עושים שימוש במידע שלך

אנו עושים שימוש במידע שאנו אוספים אודותיך, או שאתה מוסר לנו, לרבות מידע אישי, כמפורט להלן:

אנחנו נהיה רשאים גם לעשות שימוש במידע שלך על מנת לפנות אליך בקשר עם הטובין והשירותים שלנו ושל צדדים שלישיים, שאולי יעניינו אותך. ככל שאין ברצונך שנעשה שימוש במידע שלך בדרך זו, אנא פנה אלינו לכתובת: [email protected]

מסירה של המידע שלך

אנו נהיה רשאים למסור מידע מצטבר על המשתמשים שלנו, ומידע שאינו מזהה כל אדם יחיד, ללא הגבלה.

אנו נהיה רשאים למסור מידע אישי שאנחנו אוספים או שאתה מוסר לנו, כמפורט במדיניות פרטיות זו, כמפורט להלן:

אנו נהיה רשאים גם למסור את המידע האישי שלך:

על מנת לאכוף או להחיל את תנאי השימוש או תנאי השירות שלנו, והסכמים אחרים, לרבות לצורך משלוח חשבוניות וגבייה;

אופציות בחירה לגבי האופן שבו אנו עושים שימוש במידע שלך ומוסרים אותו

אנו שואפים לספק לך אופציות בחירה ביחס למידע האישי שאתה מוסר לנו. יצרנו מנגנונים על מנת לספק לך את שליטה על המידע שלך כמפורט להלן:

אין לנו שליטה על האיסוף של המידע שלך או השימוש בו על ידי צדדים שלישיים, לצורך פרסום מבוסס עניין. ואולם, צדדים שלישיים אלה עשויים לתת לך דרכים לבחור שהמידע שלא לא יאסף ושלא יעשה בו שימוש באופן זה. באפשרותך לסרב לקבל פרסומות ממוקדות מחברי ארגון המפרסמים ברשת NAI, באתר האינטרנט שלו.NAI”) on the NAI’s website.

גישה למידע שלך ותיקון שלו

אתה תהיה רשאי לשלוח לנו אימייל לכתובת: [email protected] על מנת לבקש גישה לכל מידע אישי שמסרת לנו, או תיקון או מחיקה שלו. אין ביכולתנו למחוק את המידע האישי שלך, למעט אם נמחק גם את חשבון המשתמש שלך. אין ביכולתנו להיענות לבקשה לשינוי מידע, ככל שנהיה סבורים שהשינוי יהווה הפרה של כל דין או דרישה משפטית, או יגרום לכך שהמידע יהיה לא נכון.

אבטחת מידע

יישמנו אמצעים שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן בטעות ומפני גישה, שימוש, שינוי ומסירה שלו ללא הרשאה. כל המידע שאתה מוסר לנו מאוחסן בשרתים המאובטחים שלנו, מעבר לחומות אש. כל עיסקת תשלום תהיה מוצפנת.

בטיחותו ואבטחתו של המידע שלך תלויים גם בך. מקום שבו נתנו לך (או בחרת) סיסמא לצורך גישה לחלקים מסויימים באתרי האינטרנט שלנו, אתה תהיה אחראי לשמירה על סודיותה. אנו מבקשים ממך שלא לשתף אף אדם אחר בסיסמא שלך.

למרבה הצער, העברה מידע באינטרנט אינה מאובטחת באופן מלא. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת להגן על המידע האישי שלך, אין ביכולתנו להבטיח את אבטחת המידע האישי שלך שמועבר לאתרי האינטרנט שלנו. כל העברה של מידע אישי נעשית על אחריותך. אנחנו לא נהיה אחראיים לכל עקיפה של הגדרות פרטיות או אמצעי אבטחה שנכללים באתרי האינטרנט.

העברה ועיבוד של מידע בישראל ובמדינות אחרות

נובומיק בע"מ היא חברה ישראל, והיא כפופה לדיני מדינת ישראל. אנו אוספים, מאחסנים ומעבדים מידע בשרתים בישראל ובמקומות אחרים, בהתאם לדיני מדינת ישראל, שעשויים להיות שונים מדיני פרטיות המידע במדינתך. ככל שאתה תושב מדינה שאינה ישראל, השימוש באתרי האינטרנט נעשה על אחריותך.

שינויים במדיניות הפרטיות

המדיניות שלנו היא לפרסם כל שינויים במדיניות הפרטיות שלנו בעמוד זה. ככל שנעשה שינויים מהותיים באופן שבו אנו מטפלים במידע האישי של המשתמשים שלנו, נודיע לך על כך בהודעה בעמוד הבית של אתרי האינטרנט. המועד שבו עודכנה לאחרונה מדיניות הפרטיות יופיע בראש העמוד. אתה תהיה אחראי לוודא שיש לנו כתובת אימייל מעודכנת, פעילה ותקינה, ולבקר באתרי האינטרנט שלנו ובמדיניות פרטיות זו, באופן תקופתי, על מנת לבדוק אם נעשו בהם כל שינויים.

מדיניות משלוחים

ההזמנות נשלחות בתוך 24-72 שעות ממועד אישור ההזמנה, באמצעות שירות המשלוחים DHL.

אנו שולחים את המוצרים באחד מאלה:

אנו שולחים הזמנות בימים ראשון עד חמישי.

על כל רוכשים הבינלאומיים לשים לב לאמור להלן:

מיסי יבוא, מיסים אחרים וכל חיובי מכס נוספים אינם נכללים במחיר הפריט. הרוכש אחראי לכיסוי עלויות אלה.

אנא בדוק במשרד המכס במדינה שלך, על מנת שתדע מהן העלויות הנוספות כאמור, בטרם שתרכוש את המוצר.

חיובים אלה מנוהלים ונגבים בדרך כלל על ידי חברה השילוח, או כאשר תאסוף את הפריט – אין לבלבל בין חיובים אלה לבין חיובי משלוח נוספים.

עקוב אחר ההזמנה שלך 

לאחר הזמנת המוצר באתר שלנו, אתה תקבל אימייל אישור. ככל שלא קיבלת אימייל אישור, אנא פנה אלינו לכתובת: [email protected] מייד לאחר משלוח הפריט שלך, יוצא לך מספר מעקב, לצורך המעקב אחר החבילה שלך.

מדיניות החזרות

אתה תהיה רשאי להחזיר את ההזמנה שלך בתוך 14 ימים ממועד הרכישה, באריזה המקורית (כשהיא עדיין סגורה וכאשר לא נעשה בה שימוש).

מדיניות החזרות זו אינה חלה על מוצר שנרכש באמצעות חנות קמעונאית, או באמצעות אתר אינטרנט של חנות מקוונת שאינו אתר האינטרנט של novokid.com.

הוראות שימוש:

  1. החזרים יוצאו כנגד מוצר סגור באריזה מקורית (ושלא נעשה בו שימוש), בניכוי דמי המשלוח.
  2. המוצרים יהיו בקופסא ו/או באריזה המקוריים (כשהם עדיין סגורים ושלא נעשה בהם שימוש).
  3. המוצר המוחזר יכלול את תעודת האריזה.
  4. במקרה של קבלת טובין פגומים, יש לשלוח אותם לחברה דרך מספר המשלוח ב- DHL של החברה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את המוצר הפגום בפריט זהה, על חשבונה, ללא עלות נוספת ללקוח.
  5. יש לצרף הודעה הכוללת תיאור קצר של הסיבה להחזרת המוצר, שבה יפורטו שמך, כתובתך, מספר הטלפון וכתובת האימייל שלך, על מנת שנוכל ליצור איתך קשר במקרה שידרש לנו מידע נוסף.


לשאלות ובירורים אנא פנה אלינו באחת מדרכי ההתקשרות שלהלן:

באימייל: [email protected]
טלפון: 03-7503060 (ראשון עד חמישי, 9:00-13:00)

פרטי קשר

לשאלות או הערות לגבי מדיניות פרטיות זו, ולגבי הפרקטיקות שלנו בנושא פרטיות, אנא פנה אלינו לכתובת:

נובומיק בע"מ
רח' המלאכה 23
פארק אפק, ראש העין
ישראל 4809173

או באימייל:

[email protected]

או בשיחה טלפונית למספר הטלפון:

03-7503060 (ראשון עד חמישי, 9:00-13:00).